Thursday, March 23, 2017
facebook

google plus

Calendar

Thursday, March 23, 2017

  • Vikrami Samvat 2073
  • Shaka Samvat 1939
  • Chaitra Shaka 2
  • Chaitra Parvishte 10
  • Hijari 1438
  • Krishan Paksha Tithi 10, up to 1.28 pm 
  • Shiva Yog up to 5.25 am
  • Uttrashadha Nakshatra up to 3.47 pm
  • Moon in Capricorn sign