Calendar

Panchak ended 6:44 am Moon enters Aries sign 6:44 am
Revti Nakshatra up to 6:44 am Dhruv Yoga up to 1:48 pm
Krishna Paksha Tithi 2, up to 6:54 am Hijari 1443
Aashwin Parvishte 8 Aashwin Shaka 1
Shaka Samvat 1943 Vikrami Samvat 2078